Direct contact?
070 - 327 67 07

Gebruikersvoorwaarden App Huuralarm

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Huuralarm-app (“App”). Huuralarm is een handelsnaam van ProSat Security Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2491 AG) Den Haag, aan de Oude Middenweg 223, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland, onder dossiernummer: 28118311 (“Huuralarm”), en zij biedt deze App aan.

1 Toepasselijkheid
In deze voorwaarden worden de voorts volgende begrippen gebruikt: 

Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die van de App gebruik maakt, en die verbonden is met de Opdrachtgever.
Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden.
Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon die een overeenkomst heeft met Huuralarm ter zake dienstverlening voor het verzorgen van tijdelijke beveiligingssystemen.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Huuralarm en de Opdrachtgever.


Door gebruik te maken van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie ervan), aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden.

 

2 Gebruik
1. Nadat (de Opdrachtgever namens) de Gebruiker een verzoek voor een account voor de App heeft ingediend, wordt deze door Huuralarm aangemaakt en worden de inloggegevens door Huuralarm verstrekt.
2. De Gebruiker dient voldoende en adequate maatregelen te treffen om misbruik of gebruik door derden van zijn account tegen te gaan en de inloggegevens strikt geheim te houden. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken. Gebruik van de App door derden, anders dan Gebruiker, is niet toegestaan.
3. De Gebruiker krijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App te gebruiken op een smartphone of ander draagbaar apparaat.
4. Gebruiker is verplicht de App op correcte wijze conform het doel waarvoor dit bestemd en/of ingericht is en in overeenstemming met de voor de App geldende richtlijnen en wettelijke regels te gebruiken en in goede en bedrijfsmatige staat te houden.


3 Misbruik
Het gebruik van de App is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de Overeenkomst, wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden. In het bijzonder is het niet toegestaan de App

(i) aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de App gebruik kunnen maken,

(ii) op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen,
(iii) te gebruiken voor het overmatig verzenden van gegevens of berichten,

(iv) verspreiden van virussen en andere schadelijke software,

(v) te gebruiken voor commerciële doeleinden, of

(vi) te gebruiken op een wijze die nadelig of schadelijk kan zijn voor Huuralarm.


4 Gegevensverwerking en privacy
1. Huuralarm verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om met de Gebruiker te kunnen communiceren. Huuralarm verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomst, het innen van facturen, en het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen.
2. Huuralarm verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door Opdrachtgever en/of Gebruiker vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: Voor- en achternaam, adresgegevens, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres, GUID (het unieke nummer gekoppeld aan een in gebruik genomen App), inloggegevens bestaande uit een gebruikersnaam en een wachtwoord, en IP adres.
3.
Huuralarm verwerkt persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting, uitvoering van de Overeenkomst, verkregen toestemming van de Gebruiker of gerechtvaardigd belang.
4. Huuralarm deelt de persoonsgegevens van de Gebruiker alleen met Opdrachtgever voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. En met een derde partij worden persoonsgegevens slechts gedeeld, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat, of uitvoering wordt gegeven aan de Overeenkomst. Met die derde partij wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.
5. Huuralarm beschermt de (persoons)gegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
6. Huuralarm
bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt voor een jaar en niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
7. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, dient te worden gedaan door een e-mail te zenden naar:
info@huuralarm.nl en wordt binnen vier weken in behandeling genomen.


5 Onderhoud en wijzigingen
1. Huuralarm onderhoudt de App en kan updates uitbrengen om aanpassingen aan te brengen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of prestaties te verbeteren. De Gebruiker is dan verplicht deze update uit te voeren. Zonder update kan de App minder goed werken of functioneren.
2. Huuralarm heeft ook het recht om informatie op de App te wijzigen of te verwijderen.
3. De Gebruiker is verplicht de ondersteunende, meest recente versie van het operatiesysteem of besturingssysteem van zijn (mobiele) telefoon te hebben.


6 Beëindiging gebruiksrecht
1. De Gebruiker heeft een gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst. Na beëindiging van de Overeenkomst, zal ook de App voor de Gebruiker worden uitgezet. De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder moment beëindigen door de App van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.
2. Huuralarm kan het gebruiksrecht van de App ten aanzien van de Gebruiker - met onmiddellijke ingang en zonder verplicht te zijn om enige vergoeding te betalen - beëindigen in geval van misbruik van de App, gebruik van de App in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden en/of indien Huuralarm hinder of schade ondervindt, zulks uitsluitend naar haar oordeel.


7 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) de App, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, afbeeldingen, en anderszins, berusten bij Huuralarm of haar licentiegevers.
2. Het is niet toegestaan om de App geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Huuralarm over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik door de Gebruiker.


8 Aansprakelijkheid
1. De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Huuralarm kan echter niet garanderen dat de App altijd virusvrij zal zijn, zonder onderbreking, storing of fouten zal functioneren of beschikbaar zal zijn dan wel dat de informatie op de App altijd foutloos zal zijn. Huuralarm biedt geen technische ondersteuning.
2. De aansprakelijkheid van Huuralarm in voorkomend geval wegens het niet kunnen gebruiken van de App is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de huurprijs uit hoofde van de Overeenkomst (inclusief BTW) over de periode waarin de App niet gebruikt kon worden, en nimmer meer dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Huuralarm in het betreffende geval zal uitkeren.
3. De aansprakelijkheid van Huuralarm voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden of anderszins jegens Gebruiker, is uitgesloten.
4. Huuralarm is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebrekkig signalerend en/of schadebeperkend functioneren van de App dan wel voor het niet of gedeeltelijk functioneren van communicatienetwerken en diensten c.q. voorzieningen van derden benodigd voor het functioneren van de App.
5. Huuralarm kan de App tijdelijk of permanent staken of buiten gebruik stellen, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.
6. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via zijn/haar account. Huuralarm is niet aansprakelijk voor de uitingen en/of informatie die door Gebruikers worden verspreid via de App.


9 Wijzigingen
Huuralarm kan deze Gebruikersvoorwaarden aanpassen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt bij het gebruik van de App. Bij continuering van het gebruik van de App stemt de Gebruiker in met de
gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Deze treden in werking vanaf het moment van bekendmaking of op een andere datum die wordt genoemd in de bekendmaking.


10 Overig
Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, en de rechter in Den Haag is Bevoegd van enig geschil kennis te nemen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn zelfstandige afspraken tussen Gebruiker, Opdrachtgever en Huuralarm en zijn ook te lezen als een aanvulling op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn tussen Opdrachtgever en Huuralarm.

Meer informatie over onze diensten?

Contactinfo